ஸ்ரீஹரிணி நாராயணன்

%j;j ty;YeH – mwpT Nkyhz;ik kw;Wk; Ml;rp
snarayanan (at) iihs (dot) ac (dot) in

fy;tp : r];rf;]; gy;fiyf;fofj;jpd; Nkk;ghl;L Ma;T epWtdj;jpy; Ml;rp kw;Wk; tsu;r;rpj; Jiwapy; vk;.V. gl;lk; ngw;wtH.

 

Kk;igapd; lhlh r%f mwptpay; epWtdj;jpy; r%fg; gzpfSf;fhd vk;.V. gl;lk;; ngw;wtH.

 

nrd;idg; gy;fiyf;fofj;jpd; vj;jpuh[; kfspH fy;Y}upapy; ,sq;fiyg; gl;lj;ijg; nghUshjhuj;jpy; ngw;whH.

 

`upzp Mjhuq;fis mbj;jskhff; nfhz;l Ma;Tfs;> Ml;rp> nghJf; nfhs;iffs;> nghJ Nritfs; nfhz;L NrHj;jy; Nghd;w Nkk;ghl;Lj;Jiwfspy; 12 tUlq;fs; mDgtk; nfhz;ltH. nghJ Nritfs; nfhz;Lnru;g;gij Nkk;gLj;JtjpYk; mjd; nfhs;ifSf;Fk; cs;s eilKiw ,ilntspapid Ma;tjpy; kpFe;j Mu;tk; nfhz;ltH. efu cs;fl;likg;G> ePH Rfhjhu kw;Wk; MNuhf;fpak;> gfpu;e;jhSjy;> nghWg;Gilik> jfty; mwpAk; cupik> nghJ Nkyhz;ik I.rP.b.4b> tpspk;Gepiyapy; tho;NthHf;fhd gpiog;G Nghd;w gy Jiwfspy; mDgtk; ngw;wtH.

 

`upzpapd; kpf rkPgj;jpa Ntiy Mjhuk; rhu;e;j Ma;Tfshf ,Ue;jpUf;fpd;wd. ru;tNjr Nkk;ghl;Lj; Jiw kw;Wk; jhf;fk; kjpg;gPL ru;tNjr Kidg;Gf;fhf 2 jpl;;lkpl;l jpwdha;Tfspy; rk;gj;jg;gl;Ls;shH. mit> 1. Fiwe;j kw;Wk; eLepiy tUkhdk; nfhz;l ehLfspd; efu Nrupfspy; mbg;gil Nritfs; nfhz;LNru;j;jYf;fhd topKiwfs;> 2. Gj;jhapuk; Mz;L tsu;r;rp ,yf;FfSf;fhd fhy ,ilntspf;Fs; ePH> Rfhjhuk; kw;Wk; MNuhf;fpak; jpl;lq;fspd; tho;f;if Row;rpapd; gad;ghl;L tpupT.