ராபின் இன்ஃபென்ட் ராஜ் .டி

ty;Yeu; – mwpT Nkyhz;ik
robinr@iihs.ac.in

fy;tp:

vk;V nltyg;lnkd;l; mrpk;> gpNuk;[p Adptu;rpl;b
gp, fk;g;Al;lu; rapd;]; ,d;[pdpaupq;> `pe;J];jhd; fhNy[; Mg; ,d;[pdpaupq;> nrd;id


uhgpd; tsu;r;rpj;Jiwapy; KJfiyAk; fzpzpg; nghwpapaypy; ,sq;fisAk; ngw;W tsu;r;rpj; Jiwapy; gz;gl;ltu;.jd;dhu;tj; njhz;L epWtdk;> muR ngUepWtdk; kw;Wk; fy;tp epWtdq;fspy; Ie;jhz;L gzpGupe;j mDgtKs;stu;.,tu; Ne~dy; nrd;lu; /ghu; r];nla;dgs; Nfh];ly; NkNd[;nkd;by; ,dze;jjpd; %yk; njhopypy; gz;gl;ltu; vd;gij mwpayhk;.,tu; Ke;ija ehl;fspy; mfkjhghj;jpYs;s vk;IrpV tpy; gzpahw;wpdhu;. IIvr;v];y; mwpT Nkyhz;ikf;FOtpy; bvd;Av];v];gpf;fhf gzpahw;wpdhu;.Ntiyiaj; jtpu G+g;ge;J> kl;ilg;ge;J> fghb> ePr;ry;> kPd;gpbj;jy;> epow;glf;fiy> Nghd;wtw;wpy;