v];. Kj;Jyl;Rkp

fzf;fha;thsH

fy;tp:

 

tHj;jfk; kw;Wk; tpahghu epu;thfj;jpy; KJfiyg; gl;lk

fpuhkhyahtpy; 30 tUlq;fSf;FNky; epu;thf mYtyuhfg; gzpahw;wptUfpwhH.