kupah g;uhq;f;spd; gh];Nfh n[

epu;thfp – epjp kw;Wk; கணிதவியல்
mbosco@iihs.ac.in

fy;tp:

vk;.gp.V (gpdhd;]; khu;f;nfl;bq;)> Nfv];Mu; fhNy[; >Mg; nlf;dhy[p
gpgpvk;(gprpd]; NkNd[;nkd;l;)>gapw;rp

gapw;rp

IIvr;v]-;y; epjp kw;Wk; fzf;Ff;FOtpy; ,Ue;jhu;. fzf;Ff; nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfis Mtzg;gLj;Jk; mikg;G fUT+yj;Jiwapd; nrayhf;fj; Jiwapd; Nehf;fk; kw;Wk; nray;Kiw mila Njitahd epWtd fl;likg;gpd; tbtikg;gpy; jd;id ,izj;Jf;nfhz;Ls;shu;. ,tu; KJfiyg; gbf;Fk;nghOJ ,isQu; nrQ;rpYitr; rq;fj;jpd; rpwe;j jd;dhu;tyu; kw;Wk; fyhr;rhuj;Jiwapd; rpwe;j xUq;fpizg;ghsu; Nghd;w tpUJfisg; ngw;Ws;shu;.tiyj;jsj;jpy; cyhTjy; kf;fisr; re;jpj;jy; r%f epfo;tpy; gq;Nfw;wy; Mfpatw;wpy; MhtKs;stu;.