எம் கணேஷ் குமார்

ty;Yeu;- elj;ij khw;wk; kw;Wk; jfty; njhlu;G kw;Wk; rKf Nkyhz;ik
mganesh@iihs.ac.in

fy;tp:

vk; gpy; Nrhrpay; nthu;f;> ghujpjhrd; Adptu;]pl;b> jpUr;rp
vk;V ,d; kh]; fk;AdpNf~d; [u;dyp]k;> kJiu fhkuh[; Adptu;]pl;b> kJiu
gpV jp mnkupf;fd; fhNy[;> kJiu

gapw;rp

muR jpl;lq;fspy; gzpahw;wpa mDgtk; ,tUf;F cs;sJ. ,tu; tWikf;Fiwg;G> Ez;epjpaply;> ,ayhik> Rfhjhuk; kw;Wk; fopg;gpl trjpfs; Fwpj;J fUg;nghUs; njhlu;G gpur;rhuj;ij tbtikj;J nra;Js;shu;.,tuJ Ke;ija ehl;fspy; cyf tq;fpAld; Nru;e;J jkpo;ehl;by; fpuhk Nkyhz;ikj; jpl;lj;jpy; gzpahw;wpdhu;. IIvr;v]; y; elj;ij khw;wk; kw;Wk; njhlu;G FOtpy; bvd;Av];v];gp jpl;lj;jpy; xU gFjpahf ,Ue;jhu;. gazk; kw;Wk; tpj;jpahrkhd kdpju;fs; my;yJ rKjhaj;Jld; ciuahb rpe;jidfisg; ngWtjpy; Mu;tKilatu;.