கே.வி சந்தோஷ் ராகவன்

%j;j ty;Yeu; -nghwpapay; jpl;lk; kw;Wk; nray;gLj;Jtjpy; MjuT> irg;u]; ,d;lu;Ne~dy; ,d;];bA+l;
santhoshkv@iihs.ac.in

fy;tp:

vk;.v]; (Rw;Wr;;#oy; Rfhjhuk;) `hu;Ntu;l; ];$y; Mg; gg;spf; ];$y; epNfhrpah
gp, (vd;tNuhd;nkd;ly; ,d;[pdpaupq;) v];.N[.fhNy[; Mg; ,d;[pdpaupq; A+dptu;]pl;b Mg; ik#u; ,e;jpah

re;Njh~; uhftd; ePu> fopTePu;> fopT Jg;GuT> fhw;W khRghL> cly; MNuhf;fpak; kw;Wk; Mw;wy; Mfpad gw;wpa xUq;fpize;j tsu;r;rpf;fhd Mu;tKk; mDgtKk; nfhz;Ls;stu;.,tu; fopT mikg;G Kiwia efuhl;rp njhopw;rhiyfs;> Ntshz; fopT Mfpatw;wpw;fhf Nkk;gLj;jpr; nray;gLj;jpdhu;.,tu; Ntshz; gFjpf;Fk; Rw;whly; kjpg;gPl;Lj; njhyopw;rhiyfSf;Fk; jz;zPu; kw;Wk; Jg;GuT> cl;Gw fhw;W khRghL kw;Wk; Rfhjhuk;> Rw;Wg;Gw fhw;W khRghL kw;Wk; Rfhjhuk; Mw;wy; kw;Wk; ePu; Njit mbg;gilapyhd Nkyhz;ikapy; Ntiy ghu;j;jtu;.,tu; Rw;Wr;#oy; Rfhjhuj;jpy; KJfiyg; gl;lk; ngw;wtu;.