காயத்ரி சாரங்கன்

MnyhrfH – b.vd;.A.v];.v];.gp

tWik> fy;tp> czTg; ghJfhg;G> vr;.I.tp/va;l;] kw;Wk; epjp re;ij cs;spl;l gy;NtW Nkk;ghl;Lj; Jiwfspy; 14 tUlq;fs; mDgtk; ngw;wtH. nghUshjhuk;> epjp kw;Wk; nghJ Rfhjhuj;jpy; KJepiyg; gl;lk; ngw;wtH.