தினேஷ் குமார் பாண்டே

%j;j ty;Yeu; – epWtd tsu;r;rp
dineshp@iihs.ac.in

fy;tp:

vk;.gp.V – khu;f;nfl;bq; NkNd[;nkd;l;> Me;jpuh gy;fiyf;fofk;> tprhfg;gl;bdk;
gpfhk;> Me;jpuh gy;fiyf;fofk;

,tu; jd;id gpv];I apy; 13 tUlkhf ,izj;Js;shu;.,tuJ Ntiyapd; Kf;fpa gFjp nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis r%f re;ijg;gLj;Jjy;. ,tu; VtpVvr;Vvd; kw;Wk; vd;VrpX rpv];vk; jpl;lj;jpd; fPo; tpw;gid kw;Wk; tpepNahf mikg;ig nray;gLj;Jfpwhu;;.,tu; [Pd; 2014 y; ,Ue;J gPfhupy; eilngWk; gpv];I apd; fOTk; jpl;lj;jpy; v/g;v];vk; jpl;lj;jpw;Fk; iffOTk; jpl;lj;jpw;Fk; nghWg;G tfpf;fpwhu;. gPfhupy; ,tuJ Kjw;fl;l rhjidfs; gutyhf;fg;gl;l Rj;jpfupg;G Miy mikj;jy;, Nghu;l;lgps; lha;nyl;, NfgpDf;fhd njhopy; khjpup tbtikg;G kw;Wk; Jizapd; topahf kyfrL rpfpr;irf;fhd Miyia elj;Jfpwhu;, njhFf;fg;gl;l jPu;tpd; tbtikg;G(foptiw mikj;jy;-Fopf;foptiw ePf;Fk; Nrit)v];bgp ,y; jdpahu; Nlq;fu; MgNul;lu;fs; mZfiy cUthf;Fjy;.IIvr;v]; y; epWtd tsu;r;rpapy; xU Kf;fpa gFjpahf bvd;Av];v];gp jpl;lj;jpy; cs;shu;.Gjpa ,lq;;fis fz;Lgpbg;gJ glq;fs; ghu;g;gJ Xa;T Neuq;fspy; rikg;gJ Nghd;wtw;wpy; Mu;tk; cilatu;.