குழு

KO Rfhjhu jeheRjp r%fk; gy;Jiw mq;fkhf Jiw ty;Yeu;fs; kw;Wk; fy;tpahsu;fs; midtUlDk; ,ize;J nray;gLfpwJ. KO Rfhjhuj;jpid cUthf;Fk; Kf;fpa egu;fspy; xUrpyu; kw;Wk; ,q;F tsu;e;J tUk; jpwd;fs; fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sd.

 

கிராமாலயா

fP];Nlhd; gTd;Nl\d;