முழுசுகாதாரம் தகவல் அமைப்புச் செயலி

 

KO Rfhjhuk; jfty; Nkyhz;ik mikg;G nrayp jkpo;ehL murpd; frLfopT Nkyhz;ikf;fhd nray;Kiw tpsf;f topfhl;b-2014d; nrayhf;fj;jpw;Fj; Jiz GupfpwJ. Rfhjhu KO Row;rpapd; Kf;fpa mq;fq;fspy; jfty;fisg; ngw A.vy;.gp-f;F cjTfpwJ. Nkk;gLj;jg;gl;l jpl;lkply; kw;Wk; Rfhjhu jpl;lg;gzpspd; nrayhf;fj;jpidf; fUj;jpy;nfhz;l Kaw;rpNa ,e;j nraypapd; tbtikg;G.