சட்டங்கள் விதிகள் வழிகாட்டுதல்கள்

 

fopTePH tbfhy; Nkk;ghl;L tpjpfs;

nghUshjhuk; kw;Wk; epiyg;ghlhd tiy mikg;Gfs; rhHe;J KO Rfhjhur; rq;fpypia ikag;gLj;jpa fopTePH tbfhy; Nkk;ghl;bid jkpo;ehL muR Kd;dpiyg;gLj;jpaJ. mjd; ,Wjpapy; fopTePH tbfhy; Nkk;ghL nray;Kiw tpjpfis jkpo;ehL muR nrg;lk;gH 2014-y; gpwg;gpj;J> ,e;jpahtpNyNa ,jid nra;j Kjy; khepykhf tpsq;fpaJ.

 

 
,e;j nraw;ghl;L tpjpfs; 7 nray; tbtq;fis tpupthf tiufpwJ.

· nrg;bf; Nlq;Ffspd; tbtikg;G kw;Wk; fl;Lkhdk;

 

· fopTePH ce;Jjy; kw;Wk; ntspNaw;wk

 

· frLfopT nfhz;Lnry;Yjy;

 

· Rj;jpfupg;G kw;Wk; fopTfrL mfw;wk

 

· Nrfupg;G> thfdk; kw;Wk; Rj;jpfupg;G nryTfs;

 

· jftk;> fy;tp kw;Wk; njhlHG

 

· gjpTfs; kw;Wk; mwpf;if rkHg;gpj;jy;

 

நகராட்சி கட்டட விதிகள்