எங்களைப்பற்றி

efuhl;rp epHthfk; kw;Wk; FbePH toq;fy; Jiw

,e;jpahtpd; efu;g;Gwq;fs; vjpu;Nehf;fpAs;s rthy;fspy; Kf;fpakhd xd;W> ,q;F cUthf;Fk; kdpjf;fopTfSk;> mitfisf; ifahSjYk; Mfk;. jkpo;ehL nkhj;j kf;fs; njhifapy; ghjpasT kf;fis efuq;fspy; nfhz;Ls;sJ. jkpo;ehL;> ,e;jpahtpYs;s kpfg;ngupa khepyq;fspy; kpf mjpfkhf efukakhd khepyq;fspy; Kd;dzpapy; cs;sJ. jkpo;ehl;bs; 10 khefuq;fs;> 148 efuhl;rpfs;> 528 Ng&uhl;rpfs;> 2 ,uhZt Kfhk; thupaq;fs;> kw;Wk; 376 efu jd;ik nfhz;l trjpfs; cs;sd vd;W tifg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 2011 kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd; mbg;gilapy; efuq;fspy; thOk; 45 rjtPj FLk;gq;fSf;F tPLfspNyNa Foha; %yk; jz;zPu; ngWk; trjp cs;sJ. kw;Wk; 40 rjtPj FLk;gq;fSf;F mtu;fs; FbapUf;Fk; ,lj;jpNyNa Rj;jpfupf;fg;gl;l jz;zPu fpilf;fpwJ. jkpo;ehl;bd; efu;g;Gwq;fspy; thOk; 75 rjtPj tPLfspy; mtu;fs; tPl;bw;Fs;NsNa fopg;giw trjp cs;sJ. 9 rjtPjk; kf;fs; nghJf;fopg;giwfis gad;gLj;Jfpwhu;fs;. 16 rjtPjj;jpdu; jpwe;jntspapy; kyk; fopf;fpwhu;fs;. 27 rjtPj fopg;giwfs; fopTePu; ntspNaw;W mikg;Gld; ,izf;fg;gl;Ls;sd. 38 rjtPj tPl;Lf;fopg;giwfSf;F nrupkhd njhl;b (nrg;bf; lhq;f;) cs;sJ. 7 rjtPjk; cwpQ;R FopAld; $ba fopg;giwfSk; 4-5 rjtPjk; Ngu; NtW tifahd me;je;j gFjpapy; fopT ifahSk; mikg;GfSld; $ba fopg;giwfs; cs;sjhfTk; njuptpj;jpUf;fpwhh;fs;. Nkw;Fwpg;gpl;ltw;wpypUe;J me;jje;j gFjpfspNyNa ghjpf;F Nkw;gl;l efu;g;Gw tPLfspy; fopT ifahSk; mikg;GfNs cs;sjhf njupfpwJ. Kjy; ju efuq;fspy; fopTePu; ntspNaw;W mikg;Gld; ,izf;fg;gl;Ls;s fopg;giwfspd; vz;zpf;if 50 rjtPjj;jpw;Fk; Nky; cssJ. ,jw;F khwhf rpwpa efuq;fspy; mjpf mstpy; nrupkhd njhl;b (nrg;bf; lhq;f;) cs;sJ. fopT ePufw;wy; kw;Wk; fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyaq;fs; Mfpatw;wpw;fhd cs;fl;likg;G trjpfs; Vw;gLj;j nfhs;if uPjpahd ftd ஈர்ப்பு kw;Wk; epjp KjyPLfs; Mfpait nra;ag;gl;lhYk; mjpf mstpy; cs;s me;je;j gFjpfspNyNa fopT ifahSk; mikg;Gfs; kw;Wk; fopT ntspNaw;W mikg;GfSf;fhf kpff;Fiwe;j Kaw;rpfNs ele;Js;sd. jeheRjp ,e;j Fiwia eptu;j;jp nra;J Rfhjhuj;ij Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;jpy; fopT ePu; ntspNaw;W Nkyhz;ik KiwfSf;fhd jPu;TfisNghd;w mikg;Gf;F Jizaha; fopTePH Nkyhz;ikcUthf;f Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.

fopT ePH Nkyhz;ik njhlu;ghd Gifg;glq;fs; Kjypait KO Rfhjhu jpl;lj;jpd; jw;Nghija rpwg;G jfty;fs;: jPu;Tfs;> gupNrhjidfs; kw;Wk; Gjpa fz;Lgpbg;Gfs;.

jkpof muR kw;Wk; kdpj Fbaku;Tf;fhd ,e;jpa epWtdj;jpd; (,e;jpad; ,d;];bl;a+l; Mg; `pa+kd; nrl;by;nkd;l; epWtdk;) jiyikapy; eilngWk; KO Rfhjhu jpl;lk; njhlu;ghd Gifg;glq;fs;> FWk;glq;fs;.